Vedtægter

 

Vedtægter for modelflyveklubben Jydsk Luft Cirkus, Spjald.

1. Det er klubbens formål at fremme interessen for hobbyarbejde med modeller (fortrinsvis fly modeller), og at varetage medlemmernes interesser. Klubben skal være tilsluttet RC-unionen , som er en landsdækkende sammenslutning for radiostyringspiloter.

2. Adgang til optagelse som medlem står åben for enhver, der er fyldt 10 år.

2a. Adgang som støttemedlem står åben for enhver. Kontingent fastsættes til halvdelen af beløbet for fuld medlemskab + 25,- kr. i indmeldelsesgebyr. Støttemedlemmer har ingen stemmeret ved generalforsamlingen.

3. Enhver der ønsker at gøre brug af klubbens flyveplads, instruktører og lign, skal være medlem af JYDSK LUFT CIRKUS og af Modelflyvning Danmark.

4. Klubben ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer (formand, kasserer, sekretær, og 2 menige medlemmer ), som har fuldmagt til at træffe alle beslutninger vedrørende klubbens daglige drift, i overensstemmelse med vedtægterne, og de af generalforsamlingen trufne beslutninger. Desuden er der til bestyrelsen tilknyttet 2 suppleanter og 2 revisorer (revisorerne skal være fyldt 18 år).

5. Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed.

6. Den årlige generalforsamling afholdes i februar måned, og indvarsles senest 5 kalender dage før generalforsamlingen.

7. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50% af medlemmerne fremsætter en skriftlig anmodning herom, med angivelse af forhandlings emnet.

8. Stemmeret på generalforsamlingen har alle medlemmer der har betalt kontingent.

9. Enhver lovligt indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot et medlem ønsker det.

10. Emne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 kalender dage før afholdelse af denne.

11. Ved den ordinære generalforsamling er dagsorden følgende .

11a. Valg af dirigent.

11b. Formand aflægger beretning.

11c. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.

11d. Fastsættelse af kontingent.

11e. Valg: 1. Bestyrelsesmedlemmer + suppleanter.

11f. Valg: 2. Revisorer.

11g. Behandling af indkomne forslag.

11h. Eventuelt. Side 2 af 2

12. På generalforsamlingen vælges bestyrelsesmedlemmer for 2 år, således at medlemmerne er på valg på skift, med 2 medlemmer i lige årstal, og 3 medlemmer i ulige årstal. Suppleanter vælges for et år.

13. Der afholdes bestyrelsesmøder efter behov, der dog normalt indkaldes af formanden.

13a . Bestyrelsen konstituerer sig selv, formand og kasserer skal være fyldt 18 år.

13b. Formanden er bestyrelsens daglige leder, samt repræsentant til Modelflyvning Danmark og Spjald Flyveplads.

13c. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er tilstede.

13d. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflertal. Skriftlig afstemning afholdes, hvis blot et medlem kræver det. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

13e. I uopsættelige tilfælde kan et bestyrelsesmedlem træffe en foreløbig afgørelse.

13f . Bestyrelsen foreslår kontingentfastsættelse til generalforsamlingen.

13g. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg, eks. Flyvepladsudvalg, og et stævneudvalg. Udvalgene kan suppleres med medlemmer udenfor bestyrelsen. Formand for et udvalg skal være bestyrelsesmedlem.

14. Kasseren sørger for opkrævning af kontingent, der skal være betalt ved udgangen af marts måned, hvorefter der vil blive opkrævet 25 Kr. i indmeldelsesgebyr. Ved indmelding i løbet af året afregnes efter halve år + indmeldingsgebyr. Endvidere fører kasseren medlemsprotokol, og klubbens regnskaber, der fremlægges til revisoren i januar måned. Regnskabsåret går fra den 1. januar til den 31. december.

15. Sekretæren fører mødereferat ved generalforsamling og bestyrelsesmøder, og varetager klubbens øvrige kontorarbejde.

16. Jydsk Luft Cirkus skal være medejer af Spjald Flyveplads.

17. I tilfælde af klubbens opløsning, der kun kan besluttes ved en generalforsamling, skal en evt. gæld søges dækket. Et evt. overskud skal anvendes til et formål efter generalforsamlingens bestemmelse.

18. Bestemmelse vedrørende gaver og lign.

18a. Jydsk Luft Cirkus giver blomster/gaver til medlemmers bryllup, sølvbryllup og guldbryllup,( betinget at klubben får de nødvendige oplysninger ).

18b . Jydsk Luft Cirkus giver blomst/gaver til et medlem der inviterer klubben til åbent hus, som en direkte henvendelse til alle klubbens medlemmer, (opslag på tavle ved flyvepladsen må betegnes som en direkte henvendelse ).

18c . Begivenheder der ikke er omhandlet af pos.18a. og pos. 18b. vil normalt ikke blive tildelt blomst/Gave. dog kan bestyrelsen dispensere herfra ved specielle lejligheder.

Vedtaget ved den ordinære

Generalforsamling den. 16-2-2007