Love for Thy RC-klub

§ 8 - REGNSKAB

Regnskab for det forløbne år, der skal være underskrevet af kassereren samt en af generalforsamlingen valgt revisor, fremlægges til behandling på den ordinære generalforsamling. Revisoren kan ikke samtidigt sidde i bestyrelsen.

 

Stk. 1- Tegningsregler: Klubben kan kun tegnes af 2 personer (bestyrelsesmedlemmer) i fællesskab det vil sige formand og kasser.

Dog med en gradueret tegningsret for kasserer så han kan udbetale udgifter op til 2000 kr.  Beløb derover skal godkendes af formanden.     

 

§ 9 - OPLØSNING

Stk. 1 - Beslutning om opløsning skal vedtages af mindst ¾ af de fremmødte stemmeberettigede på en ekstraordinær generalforsamling, der kun har det ene punkt, opløsning, på dagsordenen.

 

Stk. 2 - I tilfælde af opløsning påhviler det klubbens sidste kontaktmand at meddele Modelflyvning Danmark dette.

 

Stk. 3 - Beslutning om anvendelse af THY RC- Klubs formue skal træffes på den ekstraordinære generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal.

 

Således vedtaget på generalforsamlingen 1981.

Senest revideret på generalforsamlingen  2004.

Senest revideret på generalforsamlingen  2009.

Senest revideret på generalforsamlingen  2013.

Senest revideret på Ekstraordinær generalforsamling 2017

 

 Stiftet af samvittighedsfulde RC- piloter

 

 

 

§ 1 - NAVN OG FORMÅL

Klubbens navn er THY RC- Klub. Dens formål er at fremme RC- sporten på lokalt plan, og at varetage medlemmernes interesse med hensyn til RC- sportens løbende   problemer.

 

 

§ 2 - CENTRALORGANISATIONEN

THY RC-Klub er en lokalklub, som er tilsluttet landsorganisationen Modelflyvning Danmark og DMSU for RC-biler. Medlemmerne er som sådan forpligtigede til at overholde nærværende love samt Modelflyvning Danmarks love/DMSU love.

 

§ 3 - MEDLEMMERNE

Stk. 1 - Som medlem kan optages enhver interesseret som er fyldt 10 år, enten som : Junior (10-18 år), Voksen (Aktiv) eller Passiv.

 

Stk. 2 - Ønsker et medlem at benytte klubbens flyvefaciliteter (flyveplads), og/eller betjene sig af klubbens tilbud om flyveundervisning og rådgivning i flyvesituationer i almindelighed, skal medlemmet også være medlem af Modelflyvning Danmark..

 

Stk. 3 - Medlemskab af klubben ophører ved skriftlig henvendelse eller ved kontingentrestance udover den fastsatte frist jfr. § 4. Desuden ophører medlemskab ved eksklusion, der vedtages på generalforsamlingen.

 

§ 4 - KONTINGENT

Kontingentet fastsættes af den ordinære generalforsamling, for et år af gangen.

Betalingen sker via de af klubben udsendte girokort eller direkte til kassereren.

Betalingstidspunktet fremgår af girokortet og skal overholdes.

Medlemmer der ikke har betalt inden 1. marts, anses for udmeldte og kan derfor ikke længere benytte klubbens faciliteter.

Nye medlemmer indmeldt i årets første 6 mdr., betaler et helt års kontingent.

Nye medlemmer indmeldt i årets sidste 6 mdr., betaler et halvt års kontingent.

 

§ 5 - EKSKLUSION.

Stk.1 - Eksklusion kan finde sted, hvis et medlem skønnes at have overtrådt lovene. Beslutning om eksklusion kan træffes af generalforsamlingen med 2/3 af de fremmødte stemmer, og kan maksimum være af et års varighed.

 

Stk. 2 - Bestyrelsen må i tilfælde hvor eksklusionen kan komme på tale, advisere medlemmet herom og hvorfor, samt forsøge at bilægge sagen ved advarsler forud for sagens indbringelse for generalforsamlingen.

 

§ 6 - GENERALFORSAMLINGEN.

Stk. 1 - Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed i alle anliggender. Ordinær generalforsamling holdes hvert år senest 15. november.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes på bestyrelsens foranledning, eller hvis 1/3 af klubbens medlemmer kræver det.

 

Stk. 2 - Indkaldelse til ordinær eller ekstraordinær generalforsamling sker med mindst 14 dages skriftlig varsel.

Stk. 3 - Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelse i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Herefter skal den endelige dagsorden foreligge og kan rekvireres eller ses hos formanden.

 

Stk. 4 - Generalforsamlingen er beslutningsdygtig med de fremmødte stemmer. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed. Dog kræves lovændringer og eksklusion 2/3 af de fremmødte stemmer.

 

 

§ 7 - BESTYRELSEN

Stk. 1 - Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der vælges for 2 år ad gangen, således at skiftevis 3 og 4 er på valg hvert år.

Derud over vælges 2 suppleanter for 1 år af gangen.

 

Stk. 2 - Bestyrelsen supplerer i tilfælde af frafald sig selv, indtil næste ordinære generalforsamling.

 

Stk. 3 - Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og hvilke poster bestyrelsen finder formålstjenlige. Dog skal der vælges en kasserer samt en kontaktmand til Modelflyvning Danmark

 

Stk. 4 - Bestyrelsen holder møder når det findes nødvendigt og der indkaldes til disse på formandens initiativ.

 

Stk. 5- Ingen i bestyrelsen kan blive holdt økonomisk ansvarlig, ud over det beløb som foreningen nu måtte råde over.